SPORTOVNÍ CENTRUM ALPANKA školka pro děti | Kdo jsme

SC ALPANKA je školka pro děti od 3 do 6 let.
Naše motto: ŽIVOT JE POHYB

Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dítěte s cílením na rozvoj pohybových dovedností – neklademe důraz na výkon, naším záměrem je vytvořit u dětí kladný vztah k pohybu.

Chceme vytvořit pro děti přátelské prostředí, aby se zde cítily jako doma.

Jsme dva (Jirka a Míša) ve věku 50+, ale od dětství jsme se pohybovali ve sportovním prostředí. Jiří má mnohaleté zkušenosti s trénováním dětí a mládeže, Míša se vzděláváním předškolních dětí ve státním školství. Nyní, když jsme měli tu možnost, rozhodli jsme se vybudovat pro děti vzdělávací centrum podle našich představ. Naším cílem jsou šťastné děti a spokojení rodiče.

Proč sportovní centrum |proč školka?

Pohybové aktivity by měly být nezbytnou součástí každodenního života (nejen) dětí. V dnešní době se zvyšuje počet obézních dětí a zároveň se snižuje jejich fyzická kondice. Proto je jedním z našich cílů věnovat se budování emoční vazby dětí k pohybu a podpora dětí v tom, co mají rády, co je jim přirozené a jejich vedení tak, aby se pohybové aktivity staly přirozenou součástí jejich života. Naší snahou není vyrovnat osobnostní rozdíly ani rozdíly v individuálních výkonech dětí, náš záměr je vyrovnat jejich vzdělávací šance.

Vzdělávací program ve Sportovním centru ALPANKA bude vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a rozdělen do čtyř tématických celků podle ročních období.

Prioritou vzdělávání bude maximální přizpůsobení vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí a respektování jejich vývojových specifik.

Podmínky pro vzdělávání (věcné podmínky, životosprávu, psychosociální podmínky, organizaci chodu, pedagogické zajištění) nastavíme tak, aby výsledkem byly šťastné děti a spokojení rodiče.

SC ALPANKA bude uplatňovat tyto metody a formy práce:

prožitkové učení hrou a činnostmi dětí – založeno na přímých zážitcích dětí (podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podceňuje radost dítěte z učení a jeho zájem poznávat nové)

situační učení – založeno na vytváření a využívání situací, které poskytují dětem srozumitelné praktické ukázky a souvislosti (děti učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebují a lépe tak chápou jejich smysl)

spontánní sociální učení – založeno na principu přirozené nápodoby (poskytuje dětem vzory chování a postojů, které jsou k přejímání vhodné)

didakticky zacílená činnost – bude dětem nabízena a přímo či nepřímo motivována

spontánní a řízené aktivity se budou v průběhu dne vyváženě střídat

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY SC ALPANKA

cvičení s dětmi pod vedením lektorky

in-line bruslení

předplavecká příprava

logopedická prevence

angličtina

lyžařský kurz

Otevření jednotlivých nadstandardních aktivit je vázáno na dostatečný počet zájemců.

STRAVOVACÍ A PITNÝ REŽIM DĚTÍ ve školce SC ALPANKA

Stravování je v souladu se spotřebním košem, který stanovuje výživové požadavky na jídlo pro děti předškolního věku.

9:00 hodin přesnídávka – součástí je vždy ovocný nebo zeleninový talíř

12:15 oběd – polévka a hlavní jídlo

14:30 svačina

Po celý den je dětem k dispozici samooblužný zásobník na pití (preferujeme vodu a neslazené nápoje)

DENNÍ REŽIM ve sportovní školce SC ALPANKA

7:00 – 8:30 příchod dětí

7:00 – 9:00 volná hra podle přání dětí

9:00 – přesnídávka

9:20 – 10:20 řízená činnost podle vzdělávacího programu (pohybové, hudební, výtvarné, pracovní, dramatické činnosti, jazykové chvilky atd.)

10:20 – 12:15 pobyt venku (tématické vycházky, spontánní i řízené pohybové aktivity, hry na školní zahradě

12:15 oběd

12:45 – 14:15 odpočinek (klidové činnosti pro děti s nižší potřebou spánku)

14:30 svačina

14:45 – 16:30 řízené pohybové aktivity, volné hry (dle počasí na zahradě s.c.)